top of page

Riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet 

IMG_4205 (1).jpg
Pojke på en tennisbana

Våra riktlinjer

Täby TK's verksamhet utgår från en tydlig värdegrund och följer barnrättsperspektivet.

Det betyder att verksamheten i Täby TK utgår ifrån barnets eget uttalade intressen och behov, där leken, glädjen och lusten att röra sig sätts i första rummet. En verksamhet som bör innehålla allsidig träning och som uppmuntrar deltagande i flera idrotter.

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verk­samhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oav­sett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättnin­gar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

 

Täby Tennisklubb arbetar aktivt för att motverka mobbing, utfrysning, kränkningar och sexuella övergrepp.

Det är alltid de vuxna som bär ansvaret för att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer. Barn och ungdomar ska kunna idrotta utan att riskera att kränkas på något vis.

Inom Täby Tennisklubb accepteras ingen form av mobbning, utfrysning eller kränkande handling. Alla inom föreningen skall föregå med gott exempel genom att se till så att alla behandlas lika och ingen blir utsatt för psykiskt eller fysiskt våld eller sexuella övergrepp vare sig det gäller ledare, spelare eller annan person i och kring föreningen.

Vi är alla värda lika mycket, allas åsikter och synpunkter ska respekteras. Vi i klubben arbetar aktivt för att alla spelare, ledare och anhöriga ska känna sig trygga och att vi bryr oss om varandra.

Exempel på psykiskt våld:
· När en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen blir utsatt för kränkande ord och handling, individuellt eller i grupp.
· Rasistiskt nedvärderande beteende.
· Ålder eller könsdiskriminering.
· Nedvärderande uttalanden, grovt språk och förnedring (könsord, svordomar etc.)
· Kränkningar (nedsättande kommentarer om hur man är, hur man talar, vem man är etc.).

 

Exempel på fysiskt våld:
· Slag (med racket, händer, tillhyggen)
· Sparkar, knuffar, örfilar, skallningar 

 

Exempel på sexuella övergrepp:

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot den utsatta personens vilja, t.ex.
· Sexuella anspelningar
· Oönskade närmanden
· Att bli fotad eller filmad med eller utan kläder i ett sexuellt syfte, om det är mot ens vilja eller om man är under 15 år.


Budskap till ledare och föräldrar:
· Lyhörd och observant, inte blunda för problemen. Vid behov, ta hjälp av styrelsen.
· Rättvis.
· Om problem uppstår ta dem individuellt med berörda personer, ej i grupp.
· Föregå med gott exempel. Markera din egen inställning.
· Bagatellisera aldrig en kränkande behandling, reagera även om handlingen inte verkar
allvarlig. Den kan vara det för den utsatta.


Budskap till spelare:
· Du har inte kommit till föreningen för att vara utstött, du är här för att trivas, utvecklas,
må bra och respekteras för den du är.
· Det är aldrig ditt fel om du känner dig illa behandlad.
· Du får aldrig acceptera att vara ett offer.
· Du måste prata om det, om du känner dig drabbad, vare sig det är du eller en kompis det
berör. Prata med någon du har förtroende för, kompis, ledare eller annan vuxen.
· Respektera andra och deras egendom


Aktiviteter mot mobbning, utfrysning, och kränkningar:
Vid första träningstillfället på hösten går man igenom policyn gemensamt. Varje tränare/ledare i respektive lag går igenom policyn vid uppstartandet av ny säsong.
Tränare/Ledare ska årligen gå igenom/samtala om policyn vid ett samlat möte med samtliga pojkar och flickor i minst en av åldersgrupperna 10-12 år. Syftet är att öka kunskapen, förebygga kränkningar, utfrysning, mobbning, grovt språk och betona vikten av nolltolerans i föreningen.


Handlingsplan
De som inte följer våra regler och vår policy vad gäller mobbning och kränkande behandling skall tillrättavisas. I första hand skall dessa frågor tas om hand inom laget.
För de fall laget inte klarar av att lösa frågorna, kontaktas styrelsen. I detta läge bör även föräldrar till berörda närvara.
Om problemen skulle fortsätta trots tillrättavisning så kommer föreningen att överväga avstängning från samtliga föreningsaktiviteter.

 

Täby Tennisklubb jobbar för nolltolerans gällande dopning, droger, och alkohol i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Drog-och alkoholpolicy
Täby Tennisklubb tar avstånd från allt som är skadligt och nedbrytande för kroppen i idrottssammanhang. Ett led i detta arbete är att ha en drogpolicy där Täby Tennisklubbs regler fungerar som riktlinjer till stöd för ledare och medlemmar. Som förening har vi ett stort ansvar i att stödja och utveckla våra barn och ungdomar. Vi ska se till att de utvecklas inom sin idrott men även blir självständiga, trygga och får ett hälsomedvetet förhållningssätt till både kost och motion. Uppenbara och upprepade brott mot denna Drogpolicy kan leda till uteslutning ur Föreningen efter särskilt beslut av Styrelsen.

I denna policy med handlingsplan beskrivs våra riktlinjer och förhållningssätt till alkohol, sniffning, tobak, narkotika, dopningspreparat, läkemedel och kosttillskott.

Vi vet att det som krävs för att bli en vinnare är en långsiktig och förnuftigt upplagd träning i kombination med vila och rätt sorts mat, dvs. vanlig husmanskost. I den här vinnande kombinationen behövs varken kosttillskott eller doping.

Denna Drogpolicy är ett material med innehåll som ledare i vår förening skall ta del av - och vidareförmedla till samtliga lagmedlemmar och spelarföräldrar. Viktigt för vuxna att tänka på, och i synnerhet ledare, är att man alltid är en förebild för våra barn och ungdomar. Tveka inte att kontakta Styrelsen om ni har frågor kring drogpolicyn! I denna information följer våra riktlinjer för hur vi aktivt tar ställning mot alkohol, tobak, narkotika och dopingpreparat – här kallat droger.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt spelarnas, spelarnas föräldrars, ledarnas och Styrelsens. Det yttersta ansvaret ligger på Styrelsen dit man som spelare eller ledare vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att hantera. Styrelsen skall alltid vid behov söka råd/hjälp utifrån föreningen via socialtjänst, polis eller via annan expertis.


Seniorer (myndig) samt ledare
Som seniorspelare och ledare i klubben är det viktigt att tänka på att man är en förebild för de yngre föreningsmedlemmarna samt att man är ett ansikte utåt för föreningen. Vi jobbar aktivt med klara riktlinjer vad gäller synen på och förhållningssättet mot droger.

Förhållningssätt tobak och alkohol:
Tobak och alkohol ska användas under ansvar och restriktivt.
Vi använder inte tobak under träning, tävling och match, detta gäller både ledare och spelare.

 

Alkohol är aldrig tillåtet att använda:
· I samband med matcher och läger
· I omklädningsrum, tennishallar/planer
· I klubbens olika representationskläder

På fester där ungdomar närvarar bevakas åldersgräns om det förekommer alkohol (helst även föräldrainfo innan). Om det upptäcks att regler bryts eller att någon missköter sig genomförs samtal och förslag till åtgärder. Vid misstanke om missbruk genomförs ett förtroendesamtal för vidare åtgärder.

Ledare skall visa extra hänsyn då de ansvarar för ungdomar, t.ex. i samband med läger och tävling. I dessa sammanhang skall ledare avstå helt från alkohol.
Klubbens ledare får inte vara berusad eller bakfull vid träning eller tävlingar.
Klubbens ledare får inte vara berusad eller bakfull i samband med att denne representerar klubben
i officiella sammanhang och iklädd klubbens representationskläder.
Som ungdomsledare har man ett särskilt ansvar och skall vara extra restriktiv i sitt bruk av tobak i samband med träningar och tävlingar.


Förhållningssätt narkotika, sniffning och dopingpreparat:
All användning av narkotika, sniffning och dopingpreparat är förbjuden och aldrig accepterad.

Förhållningssätt läkemedel och kosttillskott:
RF har tagit fram en Röd-Grön lista som omfattar alla i Sverige registrerade läkemedel för humant bruk. Röd-gröna listan finns att tillgå på RFs hemsida där man kan ta reda på om läkemedel innehåller något ämne som är dopningsklassat.
WADA (World Anti-Doping Agency) har upprättat en dopningslista som gäller från 1 januari 2012. Dopningslistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code". Även denna finns att tillgå på RFs hemsida.
Täby Tennisklubb avråder att använda kosttillskott då de kan innehålla dopingpreparat (se RF´s WADA).
En sund och väl balanserad kost är en förutsättning för optimal träning och hälsa.

Handlingsplan
Vid upptäckt av bruk eller misstanke om bruk eller missbruk genomförs enskilda samtal av ledare eller ordförande och, vid behov, kontakt med polis.

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt spelarnas, spelarnas föräldrars, ledarnas och Styrelsens. Det yttersta ansvaret ligger på Styrelsen dit man som spelare eller ledare vid behov kan vända sig om det skulle inträffa en situation som är svår att hantera. Styrelsen skall alltid vid behov söka råd/hjälp utifrån föreningen via socialtjänst, polis eller via annan expertis.


Ungdomar (omyndig)
Förhållningssätt tobak: Täby TK tillåter inte att våra ungdomar använder tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
Handlingsplan
Om vi skulle upptäcka tobaksbruk gör vi på följande vis.
· Enskilt samtal och kontakt med förälder. Utförs av ledare.

Förhållningssätt alkohol: Täby TK tillåter aldrig att våra ungdomar dricker alkohol. Det är olagligt för unga under 18 år att dricka alkohol.


Handlingsplan
Om vi skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt.
· Enskilt samtal och kontakt med förälder. Utförs av ledare.
· Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om missbruk skall vi kontakta föräldrar och vid behov sociala myndigheter.

Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.


Förhållningssätt narkotika, sniffning och dopingpreparat
All användning av narkotika, sniffning och dopingpreparat är förbjuden och aldrig accepterad.

Förhållningssätt läkemedel och kosttillskott
Smärtstillande läkemedel såsom Alvedon, Ipren eller Panodil får endast i undantagstillstånd hämtas ut från ansvarig ledare till ungdomar under 15 år och aldrig utan att föräldrar informeras.

I Täby TK avråds ungdomar under 18 år bestämt från att använda alla former av kosttillskott, då effekter och biverkningar på växande barn och ungdomar ännu inte är kartlagda.

RF har tagit fram en Röd-Grön lista som omfattar alla i Sverige registrerade läkemedel för humant bruk. Röd-gröna listan finns att tillgå på RFs hemsida där man kan ta reda på om läkemedel innehåller något ämne som är dopningsklassat.
WADA (World Anti-Doping Agency) har upprättat en dopningslista som gäller från 1 januari 2012. Dopningslistan utgör en internationell standard i "The World Anti-doping Code". Även denna finns att tillgå på RFs hemsida.

 

Handlingsplan
Om vi i Täby TK upptäcker att våra ungdomar brukar eller vi misstänker att våra ungdomar brukar eller missbrukar narkotika, dopingpreparat och/eller ej tillåtna läkemedel gör vi på följande sätt.

· Enskilt samtal och kontakt med förälder så att denne kan vidtagna åtgärder. Utförs av ledare eller ordförande
· Vid behov kontakt med sociala myndigheter och polis.

bottom of page