top of page
TTK Logga.png

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter, Täby Tennisklubb (nedan kallad klubben) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet. I förekommande fall är klubben gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med RF, SDF och IF.

För att klubben ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Klubben finns till för sina medlemsföreningar vilket innebär att personuppgifter kommer att hanteras för att kunna fullfölja det stöd och den service klubben tillhandahåller. Det handlar exempelvis om tävlings- och utbildningsadministration, ekonomiska transaktioner och statistik.

Klubben är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i klubben

• Klubbadministration eller Förbundsadministration

• Deltagande och administrering av klubbens utbildningsverksamhet

• Deltagande i tävlingsverksamhet

• Administrering av tävlingslicenser

• Klubbens arrangerade mötesplatser (utöver tävling och utbildning)

• Ansökan och hantering av bidrag • Sammanställning av statistik och uppföljning • Kontakt med medlemsföreningar och enskilda medlemmar i föreningar

• Besök på vår hemsida

• Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Klubben kan behöva dela personuppgifter med andra organisationer inom idrottsrörelsen, exempelvis Riksidrottsklubben, distriktsidrottsförbund och/eller Sid 2/3 specialidrottsförbund, i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och din idrottsförening. Om klubben måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land eller på annat sätt representerar klubben internationellt. Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Klubben kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende klubbens behandling av dina personuppgifter. Klubben ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får klubben ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag via info@tabytennisklubb.net.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas

• Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk.

 

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta info@tabytennisklubb.net för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende klubbens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur klubben arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer Har du frågor om klubbens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du info@tabytennisklubb.net

bottom of page