top of page

Årsmöte


Medlemmar i klubben kallas till årsmöte måndagen den 13 februari 2023 kl. 18:30.Medlemmar i klubben kallas till årsmötet måndagen

den 13 februari 2023 kl. 18.30.


Plats: Tibblehallen, Attundavägen 5, Täby


Handlingar till årsmötet finns på kansliet senast den 30 januari.


Föredragningslista:


1. Mötet öppnas klockan 18.30


2. Val av ordförande och sekreterare för mötet


3. Fastställande av röstlängd för mötet


4. Fråga om mötets behöriga utlysande


5. Fastställande av dagordningen


6. Val av två justeringsmän som också är rösträknare


7. Genomgång av verksamhetsberättelsen med balans- och resultaträkning


8. Genomgång av revisionsberättelsen


9. Fastställande av årsbokslutet


10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


11. Fastställande av medlemsavgiften för 2023


12. Fastställande av tioårig underhållsplan


13. Fastställande av budget 2023


14. Val av:

· föreningens ordförande för en tid av ett år

· tre ordinarie ledamöter i styrelsen på två år

· en suppleant i styrelsen på ett år

· en revisor samt en suppleant på ett år

· valberedningens ordförande samt en ledamot på ett år


15. Förslag som väckts av styrelsen eller har lämnats till styrelsen


16. Övriga frågor


17. Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Täby Tennisklubbs styrelse

Kallelse till årsmöte (1)
.pdf
Ladda ner PDF • 95KBComments


bottom of page